header

دهکده اقوام و دهکده صنایع دستی

دهکده صنایع دستی

مجموعه ای از غرفه های صنایع دستی با هدف تولید و حمایت از هنرمندان و به نمایش در آوردن آثار اصیل ایرانی و احیای هنرهای سنتی

دهکده اقوام
در این دهکده سازه های اقوامی چون لر ، کرد ، عرب ،سیستان و بلوچستان ،کرمانی  و ترکمن مستقر است و بازدیدکنندگان می توانند سیاه چادرهای عشایری، کپر سنگی سیستان ،کپر ترکمن ،چادر اقوام عرب و ... را مشاهده کنند.

در این دهکده پذیرایی از بازدید کنندگان در ظروف سنتی صورت می گیرد و پرسنل با لباسهای محلی حاضر می باشند.

image-gallery
دهکده اقوام
image-gallery
دهکده اقوام
image-gallery
دهکده اقوام
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image-gallery
دهکده اقوام و صنایع دستی
image